Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost Robert Galuščak Novákových 257/32 Praha 8 180 00 IČO: 712 57 403 DIČ CZ 7910308582(dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou 
e-mail: info@ewena.cz
telefon:+ 420 777 257 306

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajůSprávce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajůZákonným důvodem zpracování osobních údajů je
-  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
-  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (v případě vytvoření objednávky) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
-  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
-  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,-  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. IV.Doba uchovávání údajůVaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)Příjemci osobních údajů jsou osoby
-  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,-  zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,-  zajišťující marketingové služby.Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb. VI.Vaše právaZa podmínek stanovených v GDPR máte
-  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,-  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.-  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.-  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a-  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.-  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII.Podmínky zabezpečení osobních údajůSprávce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. VIII.Závěrečná ustanoveníOdesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.12.2018.